استاد محمودی

استاد محمودی

تحصیلات
کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس

تالیفات
⦁ مؤلف کتاب تیک آخر

افتخارات
⦁ مبتکر روشهای تصویری در آموزش زبان