استاد منتظری مدرس ادبیات

 استاد منتظری

تحصیلات
⦁ کارشناس گروه توسعه آموزش

سابقه کار و تدریس
⦁ کارشناس بخش آب و فاضلاب، مرکز مطالعات و برنامه ریزی پروژه های راه آهن تهران
⦁ کارشناس گروه هماهنگی دفتر آموزش، وزارت نیرو
⦁ کارشناس گروه برنامه ریزی و توسعه دفتر آموزش، وزارت نیرو
⦁ کارشناس گروه توسعه آموزش دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری تا سال1386
⦁ کارشناس مسئول بهینه سازی 1386-1394، وزارت نیرو
⦁ عضو کمیته بهینه سازی عرضه و تقاضای آب و دبیر کارگروه فنی- عملیاتی بهینه سازی عرضه و تقاضای آب
⦁ عضو کمیته تدوین نمونه قرارادهای تضمین خرید آب
⦁ عضو کارگروه مدیریت سبز حوزه ستادی وزارت نیرو
⦁ مدرس ادبیات فارسی کنکور در آموزشگاههای کشور