توجه کنید همایش تهران استاد یوسفیان پور ویژه دختران است.