نوشته‌ها

دوران جمع بندی

دوران جمع بندی گام آخربرای رسیدن به هدف

 دوران جمع بندی
دوران جمع بندی دغدغه اصلی کنکوری ها دراین روزهاست . هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی کنکور تحت عنوان دوران جمع بندی حالتی ازاسترس ونگرانی دراغلب داوطلبان قابل مشاهده است که نشات گرفته ازیک مسئله بیرونی است دراین دروان جمع بندی برای دانش آموزان کنکوری این مسئله بیرونی میتواند مشکلات فکری اعم ازباقی ماندن حجم مطالعه نشده ای از دروس,کمبود زمان,افت ساعت مطالعه بعدازنوروز,نداشتن برنامه مطالعاتی مشخص,نداشتن روش صحیح مطالعه برای دروس در این دوران,نداشتن دوره تست زنی مشخص درطول سال تحصیلی,عدم دوره های مرورمنظم,فراموش کردن بسیاری از مباحث مطالعه شده,امتحانات پایانی نوبت دوم و…همگی میتوانند منشا این استرس ونگرانی باشدکه درادامه راجع به اضطراب وموفقیت تحصیلی بصورت کامل صحبت میکنیم وبه شما خواهیم که مقوله استرس واضطراب امتحان مقوله ای کاملا شناخته شده وعادی است.

ارائه راهکارهایی برای دوران جمع بندی:

۱- داشتن یک برنامه منسجم مخصوص این دوران که دراین مورد داشتن یک مشاورمی تواندبسیارکمک کننده باشد.
۲- مشخص کردن مباحث مطالعه شده
۳- مشخص کردن مباحثی مطالعه شده اما درآن ها تسلط کافی نداریدیا دریادآوری آن ها دچارفراموشی شده اید.
۴-مشخص کردن حجم مطالعه نشده ای از هردرس که باقی مانده است.
۵-دسته بندی نقاط ضعف وقوت خود
۶- بولد کردن توانایی های بارز خودمثل داشتن ساعت مطالعه بالا,داشتن مهارت تند خوانی,داشتن مهارت خلاصه برداری و…
۷- استفاده از روش آزمون برای جمع بندی ودوره دروس عمومی که این روش میتواند بسیاری از وقت شمارا برای اختصاص دادن به دروس اختصاصی ذخیره کند.
۸-فراگیری روش  فیدبک زدن دوران جمع بندی به گونه ای که وقت شما گرفته نشود.

توجه!توجه!توجه!

در دوران جمع بندی دچار وسواس فکری نشوید وحافظه خودراخسته نکنیداین را بدانیداین قدرت ذهن انسان است که  هیچ مطلب خوانده شده ای ازآن پاک نمی شود. بنابراین فراگیری مهارت داشتن نگاه کلی درمطالعه بعداز ماه ها مطالعه جزیی امری است بسیارمهم.

 

انجام هریک ازکارهای فوق شایددرنگاه اول برای هرکدام از شما داوطلبان عزیزاین طوربه نظربیایدکه زمان زیادی از ما میگیرداما بایدبه شما بگویم شایددرروزهای اول که بعداز مدتی بی برنامگی واردبرنامه می شوید این طوربه نظربرسداما با اجرای منسجم واستمرار درادامه خواهید دید با این کار نه تنها وقت شما گرفته نمیشود بلکه می تواند ذخیره کننده بسیاری از زمان شما باشدوازهمه مهمتربارروانی نگرانی واسترس را درشما به حداقل وبه حد نرمال می رساند.

اضطراب وموفقیت تحصیلی:

اضطراب نقش مهمی در زندگی تحصیلی افراد ایفا میکند.ابتدابایدمتذکرشویم اضطراب برای دانشجویان ودانش آموزان پدیده ای غیرعادی نیست بلکه کاملا عادی وشناخته شده وفراوان میباشد.

مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میدهدهشتاددرصددانشجویان دانشگاههای آمریکا درباره ی حداقل یک مطلب مطالعه شده مضطربند.علت اصلی اضطراب دانش آموزان ودانشجویان امتحانات است وحتی تفکردرباره ی امتحانات سبب ایجاداضطراب میگرددودرنتیجه در پیشرفت تحصیلی وموفقیت آن ها اختلال ایجادمیکند.
این کیفیت درمورد دانش آموزان ودانشجویانی که علاقمندبه کسب موفقیت هستندبیش از سایرین ملاحظه میشود‌.برای دانش آموزان ودانشجویان ضعیف ویا قوی(ازنظرقدرت تحصیل)اضطراب نقشی بازی نمیکندوپیشبرد تحصیلی هردوگروه(عادی ومضطرب)یکسان است ولی برای دانش آموزان ودانشجویان متوسط اضطراب مسئله ی مهمی میباشدوبه طور قابل ملاحظه ای از موفقیت تحصیلی آن ها میکاهد.

تحقیقی در این زمینه بین دانشجویان دانشگاههای آمریکا انجام شدبراساس پرسشنامه ای دانشجویان مضطرب وعادی رابه دو گروه تقسیم کردندواثرات اضطراب وپیشبرد تحصیلی ومعدل آن هارا ارزشیابی کردندنتایج نشان دادبیش از بیست درصد دانشجویان مضطرب بواسطه عدم موفقیت تحصیلی دانشگاه را ترک کردند درحالیکه تنهاشش درصداز دانشجویان عادی روی این اصل تحصیل را رها کردند.از آن جا که اغلب دانشجویان دانشگاههای آمریکا از نظر نیرومندی در موفقیت تحصیلی در حدمتوسطی قرار دارندمیتوان معتقدبودبرخی از آنها صرفا بواسطه عوارض نامناسب اضطراب مجبور به ترک تحصیل میشوند.

 

به درستی درک میشود که اضطراب نقش مزاحمی در پیشرفت تحصیلی دارداما با استفاده صحیح،منسجم ومنظم از جلسات راهنمایی ومشاوره که شامل روش های متعددمی باشدودراین جلسات که سعی براین است که روش صحیح مطالعه،وروش صحیح زندگی تحصیلی آموزش داده شودوهرگونه عامل مولداضطراب کشف شده وبا ارائه راه حل هایی آن را رفع نمودودرنتیجه به این ترتیب میتوان بهبودی موثری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ودانشجویان حاصل خواهدنمود.

ارتباط با مشاوروبرنامه ریزتحصیلی:
۰۲۱۶۶۵۶۶۶۲۳
۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶